【仙吕】点绛唇_道妙玄微,原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【仙吕】点绛唇_道妙玄微,

作者:未知作者 朝代:元代
【仙吕】点绛唇_道妙玄微,原文
道妙玄微,先须要悟明心地,非容易。见放着古圣文书,内隐着真消息。
 【混江龙】若说着胎元根蒂,只除是含光默默守虚极。去动中求静,静定是
幽微。默坐忘言方是道,群居缄口是道根基。有一等明师,自高自大,狂言诈语,
道听涂说,自把他元神昧。全不怕上天照察,也不怕六道轮回。
 【油葫芦】道本无言行妙理,夺天地髓,就中只许自家知。无中生有人还会,
玉炉内常把阴阳来配。要进火功,莫得迟。双关透入泥丸内,自然显光辉。
 【天下乐】金液还丹下玉梯。烹煎,白雪飞,黄芽渐长生天地。质体内真,
路不迷,化琼浆满玉池。
 【后庭花】饥中饱饱后饥,饮醍醐滋肾水。将地户牢关闭,化真精吞玉蕊。
吐虹霓,黄庭内相会。见金公红了面皮,将婴儿和戊己,共元神相护持。
 【柳叶儿】直赶到天宫里相会,有姹女雨泪悲垂。丁郎见了长吁气,配佳期,
霎时间聚散分离。
 【金盏儿】山头雪巽风吹,甘露降饮刀圭。调停火候功夫细,久全阴静养神
龟。丹成金满屋,乌兔任东西。若是将坎离颠倒炼,魂魄养胎基。
 【赏花时】暂选一片白雪满地堆,运二气相交饮玉杯。三田内温习,四相和
合体,五明宫守真实。
 【幺】炼六尺身躯修自己,变七朵金莲到处随。配八卦跨鸾归,至九霄云外,
十分的显雄威。
 【煞尾】十载苦修行,九陌为活计。八百行修成玉体,七星剑从来除下鬼。
六合内参透希夷。唱道习五祖无为,四内功夫谁得知!养三田聚美,有二天神
相济,现一轮明月照玄机。
【仙吕】点绛唇_道妙玄微,拼音解读
dào miào xuán wēi ,xiān xū yào wù míng xīn dì ,fēi róng yì 。jiàn fàng zhe gǔ shèng wén shū ,nèi yǐn zhe zhēn xiāo xī 。
 【hún jiāng lóng 】ruò shuō zhe tāi yuán gēn dì ,zhī chú shì hán guāng mò mò shǒu xū jí 。qù dòng zhōng qiú jìng ,jìng dìng shì
yōu wēi 。mò zuò wàng yán fāng shì dào ,qún jū jiān kǒu shì dào gēn jī 。yǒu yī děng míng shī ,zì gāo zì dà ,kuáng yán zhà yǔ ,
dào tīng tú shuō ,zì bǎ tā yuán shén mèi 。quán bú pà shàng tiān zhào chá ,yě bú pà liù dào lún huí 。
 【yóu hú lú 】dào běn wú yán háng miào lǐ ,duó tiān dì suǐ ,jiù zhōng zhī xǔ zì jiā zhī 。wú zhōng shēng yǒu rén hái huì ,
yù lú nèi cháng bǎ yīn yáng lái pèi 。yào jìn huǒ gōng ,mò dé chí 。shuāng guān tòu rù ní wán nèi ,zì rán xiǎn guāng huī 。
 【tiān xià lè 】jīn yè hái dān xià yù tī 。pēng jiān ,bái xuě fēi ,huáng yá jiàn zhǎng shēng tiān dì 。zhì tǐ nèi zhēn ,
lù bú mí ,huà qióng jiāng mǎn yù chí 。
 【hòu tíng huā 】jī zhōng bǎo bǎo hòu jī ,yǐn tí hú zī shèn shuǐ 。jiāng dì hù láo guān bì ,huà zhēn jīng tūn yù ruǐ 。
tǔ hóng ní ,huáng tíng nèi xiàng huì 。jiàn jīn gōng hóng le miàn pí ,jiāng yīng ér hé wù jǐ ,gòng yuán shén xiàng hù chí 。
 【liǔ yè ér 】zhí gǎn dào tiān gōng lǐ xiàng huì ,yǒu chà nǚ yǔ lèi bēi chuí 。dīng láng jiàn le zhǎng yù qì ,pèi jiā qī ,
shà shí jiān jù sàn fèn lí 。
 【jīn zhǎn ér 】shān tóu xuě xùn fēng chuī ,gān lù jiàng yǐn dāo guī 。diào tíng huǒ hòu gōng fū xì ,jiǔ quán yīn jìng yǎng shén
guī 。dān chéng jīn mǎn wū ,wū tù rèn dōng xī 。ruò shì jiāng kǎn lí diān dǎo liàn ,hún pò yǎng tāi jī 。
 【shǎng huā shí 】zàn xuǎn yī piàn bái xuě mǎn dì duī ,yùn èr qì xiàng jiāo yǐn yù bēi 。sān tián nèi wēn xí ,sì xiàng hé
hé tǐ ,wǔ míng gōng shǒu zhēn shí 。
 【yāo 】liàn liù chǐ shēn qū xiū zì jǐ ,biàn qī duǒ jīn lián dào chù suí 。pèi bā guà kuà luán guī ,zhì jiǔ xiāo yún wài ,
shí fèn de xiǎn xióng wēi 。
 【shà wěi 】shí zǎi kǔ xiū háng ,jiǔ mò wéi huó jì 。bā bǎi háng xiū chéng yù tǐ ,qī xīng jiàn cóng lái chú xià guǐ 。
liù hé nèi cān tòu xī yí 。chàng dào xí wǔ zǔ wú wéi ,sì nèi gōng fū shuí dé zhī !yǎng sān tián jù měi ,yǒu èr tiān shén
xiàng jì ,xiàn yī lún míng yuè zhào xuán jī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇_道妙玄微,原文,【仙吕】点绛唇_道妙玄微,翻译,【仙吕】点绛唇_道妙玄微,赏析,【仙吕】点绛唇_道妙玄微,阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60444.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语