【正宫】梁州令南原文,翻译,赏析_拼音版_作者李子昌 

【正宫】梁州令南

作者:李子昌 朝代:元代
【正宫】梁州令南原文
芳草长亭露带沙,盼游子来家。翠消红减乱如麻,隔妆台慵梳掠掩菱花。
 【赛鸿秋北】我这里望宾鸿目断夕阳下,盼情人独立在帘儿下。夜香烧祷告
在花阴下,喜蛛儿空挂在纱窗下。风儿渐渐吹,雨儿看看下,我这里受凄凉独坐
在孤灯下。
 【汲沙尾南】云雨阻巫峡,伤情断肠人在天涯,锦字无凭虚度荏苒韶华。嗟
呀,春昼永朱扉半桠,东风静湘帘低挂。黛眉懒画,宫鸦鬓边斜插小桃花。
 【脱布衫北】我这里冷清清无语嗟呀,急煎煎情绪交杂。瘦伶仃宽褪了绛裙,
病恹恹泪湿罗帕。
 【渔家傲南】燕将雏逢初夏,梦断华胥,风弄檐马。空闲了刺绣窗纱,香消
宝鸭。那人在何处贪欢耍?空辜负沉李浮瓜。寂寞,厌池塘闹蛙。庭院里昼长偏
怜我,夜凉枕簟不见他。多娇姹,风流俊雅,倚栏干猛思容貌胜荷花。
 【小梁州北】这些时云鬓松减了俊雅,玉肌削脂粉慵搽。上危楼盼望的我
眼睛花,空一带山如画,不由人情思在天涯。
 【普天乐南】景凄凉人潇洒,何日把双鸾跨?奈薄情不寄鸾笺,相思句尽诉
与琵琶。弹粉泪湿香罗帕,暗数归期将这春纤掐。动离情征雁呀呀,无奈,无奈,
心事转加,对西风病容消瘦似黄花。
 【伴读书北】短命乔才辜负了咱,恨不的梦里寻他。他那里偎红倚翠笑欢洽,
我这里情牵挂,不由人离恨泪如麻。
 【剔银灯南】渐迤迪寒侵绣帏,早顷刻雪迷了鸳瓦。自恨今生分缘寡,红炉
畔共谁人闲话?店题罢,托香腮闷加,胆瓶中懒添温水浸梅花。
 【笑和尚北】我、我、我,起初时且是敬他,他、他、他,间深也和咱罢,
我、我、我,离恨有天来大,他、他、他,不足夸。我、我、我,自详察,泪如
麻,自嗟呀,他无半点儿真实话。
 【尾声南】重相见两意佳,庆喜传杯弄,气命儿看承胜似花。
【正宫】梁州令南拼音解读
fāng cǎo zhǎng tíng lù dài shā ,pàn yóu zǐ lái jiā 。cuì xiāo hóng jiǎn luàn rú má ,gé zhuāng tái yōng shū luě yǎn líng huā 。
 【sài hóng qiū běi 】wǒ zhè lǐ wàng bīn hóng mù duàn xī yáng xià ,pàn qíng rén dú lì zài lián ér xià 。yè xiāng shāo dǎo gào
zài huā yīn xià ,xǐ zhū ér kōng guà zài shā chuāng xià 。fēng ér jiàn jiàn chuī ,yǔ ér kàn kàn xià ,wǒ zhè lǐ shòu qī liáng dú zuò
zài gū dēng xià 。
 【jí shā wěi nán 】yún yǔ zǔ wū xiá ,shāng qíng duàn cháng rén zài tiān yá ,jǐn zì wú píng xū dù rěn rǎn sháo huá 。jiē
ya ,chūn zhòu yǒng zhū fēi bàn yā ,dōng fēng jìng xiāng lián dī guà 。dài méi lǎn huà ,gōng yā bìn biān xié chā xiǎo táo huā 。
 【tuō bù shān běi 】wǒ zhè lǐ lěng qīng qīng wú yǔ jiē ya ,jí jiān jiān qíng xù jiāo zá 。shòu líng dīng kuān tuì le jiàng qún ,
bìng yān yān lèi shī luó pà 。
 【yú jiā ào nán 】yàn jiāng chú féng chū xià ,mèng duàn huá xū ,fēng nòng yán mǎ 。kōng xián le cì xiù chuāng shā ,xiāng xiāo
bǎo yā 。nà rén zài hé chù tān huān shuǎ ?kōng gū fù chén lǐ fú guā 。jì mò ,yàn chí táng nào wā 。tíng yuàn lǐ zhòu zhǎng piān
lián wǒ ,yè liáng zhěn diàn bú jiàn tā 。duō jiāo chà ,fēng liú jun4 yǎ ,yǐ lán gàn měng sī róng mào shèng hé huā 。
 【xiǎo liáng zhōu běi 】zhè xiē shí yún bìn sōng jiǎn le jun4 yǎ ,yù jī xuē zhī fěn yōng chá 。shàng wēi lóu pàn wàng de wǒ
yǎn jīng huā ,kōng yī dài shān rú huà ,bú yóu rén qíng sī zài tiān yá 。
 【pǔ tiān lè nán 】jǐng qī liáng rén xiāo sǎ ,hé rì bǎ shuāng luán kuà ?nài báo qíng bú jì luán jiān ,xiàng sī jù jìn sù
yǔ pí pá 。dàn fěn lèi shī xiāng luó pà ,àn shù guī qī jiāng zhè chūn xiān qiā 。dòng lí qíng zhēng yàn ya ya ,wú nài ,wú nài ,
xīn shì zhuǎn jiā ,duì xī fēng bìng róng xiāo shòu sì huáng huā 。
 【bàn dú shū běi 】duǎn mìng qiáo cái gū fù le zán ,hèn bú de mèng lǐ xún tā 。tā nà lǐ wēi hóng yǐ cuì xiào huān qià ,
wǒ zhè lǐ qíng qiān guà ,bú yóu rén lí hèn lèi rú má 。
 【tī yín dēng nán 】jiàn yǐ dí hán qīn xiù wéi ,zǎo qǐng kè xuě mí le yuān wǎ 。zì hèn jīn shēng fèn yuán guǎ ,hóng lú
pàn gòng shuí rén xián huà ?diàn tí bà ,tuō xiāng sāi mèn jiā ,dǎn píng zhōng lǎn tiān wēn shuǐ jìn méi huā 。
 【xiào hé shàng běi 】wǒ 、wǒ 、wǒ ,qǐ chū shí qiě shì jìng tā ,tā 、tā 、tā ,jiān shēn yě hé zán bà ,
wǒ 、wǒ 、wǒ ,lí hèn yǒu tiān lái dà ,tā 、tā 、tā ,bú zú kuā 。wǒ 、wǒ 、wǒ ,zì xiáng chá ,lèi rú
má ,zì jiē ya ,tā wú bàn diǎn ér zhēn shí huà 。
 【wěi shēng nán 】zhòng xiàng jiàn liǎng yì jiā ,qìng xǐ chuán bēi nòng ,qì mìng ér kàn chéng shèng sì huā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【正宫】梁州令南原文,【正宫】梁州令南翻译,【正宫】梁州令南赏析,【正宫】梁州令南阅读答案,出自李子昌的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60446.html

诗词类别

李子昌的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语