【商调】梧叶儿 庐山寺原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【商调】梧叶儿 庐山寺

作者:未知作者 朝代:元代
【商调】梧叶儿 庐山寺原文
瀑布倒银汉,诸山捧墨池,九江郡一盘棋。金额元章字,白莲陶令囗,珠玉
谪仙题,信天下庐山第一。 蒋山寺
 宝地华严藏,金陵古道场,传栋宇自齐梁。杨柳千严露,莲花一界香,芦苇
万林霜,无日不达摩过江。 金山寺
 江底龙宫近,山高宝殿高,僧老跨金鳌。问今古团圆月,朝夕喜怒涛,兴废
往来潮,何处也扬州玉箫! 焦山寺
 海窟常闻磬,风波不得僧,江月夜传灯。禅性水朝朝净,佛头山日日青,人
立在吸江亭,看不足夕阳画屏。 甘露寺
 风雨西津渡,江山北固楼,先得海门秋。手掌里金山寺,脚跟下铁瓮州,翻
滚滚水东流,一线系三江夏口。 惠山寺
 梅竹歧通县,伽蓝屋傍崖,泉水篆闲阶。印月曹溪派,松风雪浪斋,童子扫
莓苔,怕七碗卢仝到来。 鹤林寺
 石泉细,竹院深,千古记九皋禽。酌壶酒携藜仗,焚炉香拂操琴,人白发乐
山林,谁更有长安那心! 灵岩寺
 丹青寺,水墨图,看麋鹿走姑苏。南通越,北望吴,洞庭湖,龙也问山僧借
雨。 天平寺
 金色三千界,瑶台十二重,楼阁半天中。西子送吴王去,残花逐落日红,若
当日在玄宗,游什么娥月宫! 虎丘寺
 塔影佛留影,山形虎踞威,云锦树高低。幽鸟鸣僧舍,寒藤琐剑池。游客看
山回,花上雨菩提净水。 灵隐寺
 九里青松路,千家碧玉泉,佛国绮罗边。洞口山如甸,湖中水似天,空缆打
鱼船,一个个呆亻章看猿。 茅山观
 烟霞地,锦绣川,人不见月常圆。炉炼灵丹药,山围小洞天,是大罗仙,别
觅甚蓬莱阆苑! 天台洞
 玄圃山前道,红云岛外村,一壶景四时春。夕有猿敲户,朝无客扣门,见几
个捕鱼人,犹自向山中避秦。
 长亭畔,小酌间,和泪唱阳关。人又去,酒又阑,跨雕鞍。好教人千难万难。
人南去,雁北来,无一人不伤怀。香肌瘦,潘鬓改,好难睚,旅馆内愁山闷海。
秋来到,渐渐凉,寒雁儿往南翔。梧桐树,叶又黄,好凄凉。绣被儿空闲了半张。
 腰肢瘦,眉黛愁,销减了旧风流。嫌人问,对镜羞,睡来休,敢是些相思证
候。
 秋天净,江月开,悄悄诉情怀。休等待,双秀才,快摇开,怕酒醒冯魁觉来。
 青铜镜,不敢磨,磨着后照人多。一尺水,一丈波,信人唆,那一个心肠似
我!
 灯相照,谩懊恼,掩泪眼鲛绡。初更罢,二鼓交,好心焦。几声儿长吁到
晓。
【商调】梧叶儿 庐山寺拼音解读
bào bù dǎo yín hàn ,zhū shān pěng mò chí ,jiǔ jiāng jun4 yī pán qí 。jīn é yuán zhāng zì ,bái lián táo lìng wéi ,zhū yù
zhé xiān tí ,xìn tiān xià lú shān dì yī 。 jiǎng shān sì
 bǎo dì huá yán cáng ,jīn líng gǔ dào chǎng ,chuán dòng yǔ zì qí liáng 。yáng liǔ qiān yán lù ,lián huā yī jiè xiāng ,lú wěi
wàn lín shuāng ,wú rì bú dá mó guò jiāng 。 jīn shān sì
 jiāng dǐ lóng gōng jìn ,shān gāo bǎo diàn gāo ,sēng lǎo kuà jīn áo 。wèn jīn gǔ tuán yuán yuè ,cháo xī xǐ nù tāo ,xìng fèi
wǎng lái cháo ,hé chù yě yáng zhōu yù xiāo ! jiāo shān sì
 hǎi kū cháng wén qìng ,fēng bō bú dé sēng ,jiāng yuè yè chuán dēng 。chán xìng shuǐ cháo cháo jìng ,fó tóu shān rì rì qīng ,rén
lì zài xī jiāng tíng ,kàn bú zú xī yáng huà píng 。 gān lù sì
 fēng yǔ xī jīn dù ,jiāng shān běi gù lóu ,xiān dé hǎi mén qiū 。shǒu zhǎng lǐ jīn shān sì ,jiǎo gēn xià tiě wèng zhōu ,fān
gǔn gǔn shuǐ dōng liú ,yī xiàn xì sān jiāng xià kǒu 。 huì shān sì
 méi zhú qí tōng xiàn ,gā lán wū bàng yá ,quán shuǐ zhuàn xián jiē 。yìn yuè cáo xī pài ,sōng fēng xuě làng zhāi ,tóng zǐ sǎo
méi tái ,pà qī wǎn lú tóng dào lái 。 hè lín sì
 shí quán xì ,zhú yuàn shēn ,qiān gǔ jì jiǔ gāo qín 。zhuó hú jiǔ xié lí zhàng ,fén lú xiāng fú cāo qín ,rén bái fā lè
shān lín ,shuí gèng yǒu zhǎng ān nà xīn ! líng yán sì
 dān qīng sì ,shuǐ mò tú ,kàn mí lù zǒu gū sū 。nán tōng yuè ,běi wàng wú ,dòng tíng hú ,lóng yě wèn shān sēng jiè
yǔ 。 tiān píng sì
 jīn sè sān qiān jiè ,yáo tái shí èr zhòng ,lóu gé bàn tiān zhōng 。xī zǐ sòng wú wáng qù ,cán huā zhú luò rì hóng ,ruò
dāng rì zài xuán zōng ,yóu shí me é yuè gōng ! hǔ qiū sì
 tǎ yǐng fó liú yǐng ,shān xíng hǔ jù wēi ,yún jǐn shù gāo dī 。yōu niǎo míng sēng shě ,hán téng suǒ jiàn chí 。yóu kè kàn
shān huí ,huā shàng yǔ pú tí jìng shuǐ 。 líng yǐn sì
 jiǔ lǐ qīng sōng lù ,qiān jiā bì yù quán ,fó guó qǐ luó biān 。dòng kǒu shān rú diàn ,hú zhōng shuǐ sì tiān ,kōng lǎn dǎ
yú chuán ,yī gè gè dāi dān zhāng kàn yuán 。 máo shān guān
 yān xiá dì ,jǐn xiù chuān ,rén bú jiàn yuè cháng yuán 。lú liàn líng dān yào ,shān wéi xiǎo dòng tiān ,shì dà luó xiān ,bié
mì shèn péng lái láng yuàn ! tiān tái dòng
 xuán pǔ shān qián dào ,hóng yún dǎo wài cūn ,yī hú jǐng sì shí chūn 。xī yǒu yuán qiāo hù ,cháo wú kè kòu mén ,jiàn jǐ
gè bǔ yú rén ,yóu zì xiàng shān zhōng bì qín 。
 zhǎng tíng pàn ,xiǎo zhuó jiān ,hé lèi chàng yáng guān 。rén yòu qù ,jiǔ yòu lán ,kuà diāo ān 。hǎo jiāo rén qiān nán wàn nán 。
rén nán qù ,yàn běi lái ,wú yī rén bú shāng huái 。xiāng jī shòu ,pān bìn gǎi ,hǎo nán yá ,lǚ guǎn nèi chóu shān mèn hǎi 。
qiū lái dào ,jiàn jiàn liáng ,hán yàn ér wǎng nán xiáng 。wú tóng shù ,yè yòu huáng ,hǎo qī liáng 。xiù bèi ér kōng xián le bàn zhāng 。
 yāo zhī shòu ,méi dài chóu ,xiāo jiǎn le jiù fēng liú 。xián rén wèn ,duì jìng xiū ,shuì lái xiū ,gǎn shì xiē xiàng sī zhèng
hòu 。
 qiū tiān jìng ,jiāng yuè kāi ,qiāo qiāo sù qíng huái 。xiū děng dài ,shuāng xiù cái ,kuài yáo kāi ,pà jiǔ xǐng féng kuí jiào lái 。
 qīng tóng jìng ,bú gǎn mó ,mó zhe hòu zhào rén duō 。yī chǐ shuǐ ,yī zhàng bō ,xìn rén suō ,nà yī gè xīn cháng sì
wǒ !
 dēng xiàng zhào ,màn ào nǎo ,yǎn lèi yǎn jiāo xiāo 。chū gèng bà ,èr gǔ jiāo ,hǎo xīn jiāo 。jǐ shēng ér zhǎng yù dào
xiǎo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【商调】梧叶儿 庐山寺原文,【商调】梧叶儿 庐山寺翻译,【商调】梧叶儿 庐山寺赏析,【商调】梧叶儿 庐山寺阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60463.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语