【双调】清江引_黄阁百年如原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】清江引_黄阁百年如

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】清江引_黄阁百年如原文
黄阁百年如梦里,弃却三公位。妻子不属官,得觉囫囵睡,虚檐外日高犹未
起。楼头柳丝风力软,寂寞闲庭院。独自倚阑干,落尽桃花片,青山不知郎近远。
双双月下重相会,鸾凤成佳配。笙歌出入随,珠翠添娇媚,劝君莫惜花前醉。娑
娑一庭虽是小,未若贫而乐。放将云归去,唤得鹤来到,和一座好山都占了。小
梅香走将来吹灭灯,搅了读书兴。腌争小贱人,传着姐姐夫人命,教哥哥睡去
来他独自冷。
 残妆儿匀佛髻儿歪,越显的多娇态。十指露春纤,款解香罗带,凌波袜儿刚
半折。
 敲才徒恁的欺负咱,几夜不来家。刚道不思量,争奈情牵挂,何处绿杨闲系
马? 九日
 萧萧五株门外柳,屈指重阳又。霜清紫蟹肥,露冷黄花瘦,白衣不来琴当酒。 讥士人
 皂罗辫儿紧扎捎,头戴方檐帽。穿领阔袖衫,坐个四人轿。又是张吴王米虫
儿来到了。 赠莺儿妓名
 迁乔便寻同志友,处处啼春昼。撺花锦杼鸣,掷柳金梭斗,弹丸儿那一个先
下手? 刘春景妓名
 落红满地谁是主?送得春归去。有意惜花残,无计留春住,楚阳台梦儿中云
共雨。 咏所见
 后园中姐儿十六七,见一双胡蝶戏。香肩靠粉墙,玉指弹珠泪,唤丫鬟赶开
他别处飞。
 酸斋降笔作清江引一阕赠铁笛道人
 铁笛一声江月晓,催上长安道。金带紫罗袍,象简乌纱帽,谁不说玉堂春事
好? 相思
 愁听画楼檐外铁,又值蛩秋夜。心中无限思,最怕窗间月,这其间多情何处
也。梦回枕边人去也,帘外无情月。如何你独圆,照得人来缺?恶相思挽霜毫不
次写。
 怕听秋来促织吟,镇日情难禁。病儿疾渐沉,书儿全无信,但合眼巫山有梦
寻。
 鱼沉雁杳绝信音,泪滴香罗印。一别更数春,想念时时恁,怎忘得那宵一片
心?
【双调】清江引_黄阁百年如拼音解读
huáng gé bǎi nián rú mèng lǐ ,qì què sān gōng wèi 。qī zǐ bú shǔ guān ,dé jiào hú lún shuì ,xū yán wài rì gāo yóu wèi
qǐ 。lóu tóu liǔ sī fēng lì ruǎn ,jì mò xián tíng yuàn 。dú zì yǐ lán gàn ,luò jìn táo huā piàn ,qīng shān bú zhī láng jìn yuǎn 。
shuāng shuāng yuè xià zhòng xiàng huì ,luán fèng chéng jiā pèi 。shēng gē chū rù suí ,zhū cuì tiān jiāo mèi ,quàn jun1 mò xī huā qián zuì 。suō
suō yī tíng suī shì xiǎo ,wèi ruò pín ér lè 。fàng jiāng yún guī qù ,huàn dé hè lái dào ,hé yī zuò hǎo shān dōu zhàn le 。xiǎo
méi xiāng zǒu jiāng lái chuī miè dēng ,jiǎo le dú shū xìng 。yān zhēng xiǎo jiàn rén ,chuán zhe jiě jiě fū rén mìng ,jiāo gē gē shuì qù
lái tā dú zì lěng 。
 cán zhuāng ér yún fó jì ér wāi ,yuè xiǎn de duō jiāo tài 。shí zhǐ lù chūn xiān ,kuǎn jiě xiāng luó dài ,líng bō wà ér gāng
bàn shé 。
 qiāo cái tú nín de qī fù zán ,jǐ yè bú lái jiā 。gāng dào bú sī liàng ,zhēng nài qíng qiān guà ,hé chù lǜ yáng xián xì
mǎ ? jiǔ rì
 xiāo xiāo wǔ zhū mén wài liǔ ,qū zhǐ zhòng yáng yòu 。shuāng qīng zǐ xiè féi ,lù lěng huáng huā shòu ,bái yī bú lái qín dāng jiǔ 。 jī shì rén
 zào luó biàn ér jǐn zhā shāo ,tóu dài fāng yán mào 。chuān lǐng kuò xiù shān ,zuò gè sì rén jiào 。yòu shì zhāng wú wáng mǐ chóng
ér lái dào le 。 zèng yīng ér jì míng
 qiān qiáo biàn xún tóng zhì yǒu ,chù chù tí chūn zhòu 。cuān huā jǐn zhù míng ,zhì liǔ jīn suō dòu ,dàn wán ér nà yī gè xiān
xià shǒu ? liú chūn jǐng jì míng
 luò hóng mǎn dì shuí shì zhǔ ?sòng dé chūn guī qù 。yǒu yì xī huā cán ,wú jì liú chūn zhù ,chǔ yáng tái mèng ér zhōng yún
gòng yǔ 。 yǒng suǒ jiàn
 hòu yuán zhōng jiě ér shí liù qī ,jiàn yī shuāng hú dié xì 。xiāng jiān kào fěn qiáng ,yù zhǐ dàn zhū lèi ,huàn yā huán gǎn kāi
tā bié chù fēi 。
 suān zhāi jiàng bǐ zuò qīng jiāng yǐn yī què zèng tiě dí dào rén
 tiě dí yī shēng jiāng yuè xiǎo ,cuī shàng zhǎng ān dào 。jīn dài zǐ luó páo ,xiàng jiǎn wū shā mào ,shuí bú shuō yù táng chūn shì
hǎo ? xiàng sī
 chóu tīng huà lóu yán wài tiě ,yòu zhí qióng qiū yè 。xīn zhōng wú xiàn sī ,zuì pà chuāng jiān yuè ,zhè qí jiān duō qíng hé chù
yě 。mèng huí zhěn biān rén qù yě ,lián wài wú qíng yuè 。rú hé nǐ dú yuán ,zhào dé rén lái quē ?è xiàng sī wǎn shuāng háo bú
cì xiě 。
 pà tīng qiū lái cù zhī yín ,zhèn rì qíng nán jìn 。bìng ér jí jiàn chén ,shū ér quán wú xìn ,dàn hé yǎn wū shān yǒu mèng
xún 。
 yú chén yàn yǎo jué xìn yīn ,lèi dī xiāng luó yìn 。yī bié gèng shù chūn ,xiǎng niàn shí shí nín ,zěn wàng dé nà xiāo yī piàn
xīn ?

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】清江引_黄阁百年如原文,【双调】清江引_黄阁百年如翻译,【双调】清江引_黄阁百年如赏析,【双调】清江引_黄阁百年如阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60506.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语