【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,原文,翻译,赏析_拼音版_作者兰楚芳 

【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,

作者:兰楚芳 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,原文
骄马金鞭,自悠悠未尝心倦,正闲寻陌上花钿。过章台,临洛浦,与可憎相
见。他恰正芳年,误沉埋舞裙歌扇。
 【醉春风】螺髻绀云偏,蛾眉新月偃。樽前席上意相投,无半星儿显,显。
姿色儿娇羞,语音儿轻俊,小名儿伶便。
 【迎仙客】诗酒坛,绮罗筵,他举瑶觞笑将红袖卷。不由咱不留情,刚推的
个酒量浅。似这般娇凤雏鸾,争奈教不锁黄金殿。
 【石榴花】知他是怎生来天对付好姻缘,昼同坐夜同眠。桃腮携素手并香
肩,撒地腼腆。我索痛惜轻怜,常则是比翼鸟连理枝双飞燕,蜜和酥分外相偏。
一扎脚住定无移转,他兜的拴意马我索锁心猿。
 【斗鹌鹑】他爱我那表正容端,我爱他那香娇玉软。你看他那云髻金钗,英
花翠钿,罗袜凌波底样儿浅,正少年。俺是那前世姻缘,非是今生偶然。
 【上小楼】他纯一味温柔软善,无半点轻狂寒贱。常则是眼儿盼盼,脚儿尖
尖,越着他那意儿悬悬。若是天可怜,得两全,成合姻眷,尽今生称了心愿。
 【幺】写情怀诗押便,闲嬉酬谭答禅。常记得那锦字机头,金缕声中,玉镜
台前。日暖风和,柳媚花浓,深沉庭院,看时节小红楼当家儿欢宴。
 【满庭芳】初来时争着与他锦缠,则为他那歌讴宛转,舞态翩跹。怜香心等
闲间难窑变,着我怎不垂涎。你看他那稳稳重重那些儿体面,你看他那安安详详
罪愆。似一个谪降下的玉天仙。
 【耍孩儿】浮花浪蕊我也多曾见,不似这风流的业冤。似别人冷定热牙疼,
从今后烧好香祷告青天。则愿的有实诚口吐芝兰气,无亏缺心同碧月圆。我觑他
似那张丽华潘妃面,虽不得朝朝玉树,也能够步步金莲。
 【一煞】得成合好味况,乍离别怎过遣。有一日那扁舟水顺帆如箭,我则索
盼长途日穷剩水残云外,你则索宿旅店肠断孤云落照边。我这般厮敬重偏心愿,
只除是无添和知音的子弟,能主张敬思的官员。
 【二煞】有一日泪汪汪把我扶上马,哭啼啼懒下船。我不学儒业你也休习针
线,我便有那孙思邈千金方也医不可相思病,你便有那女娲氏五彩石也补不完离
恨天。彻上下思量遍,你似一个有实诚的离魂倩女,我似那数归期泣血的啼鹃。
 【三煞】到别州城不问二三,那谎勤儿敢有万千。那厮每饿肚皮干牛粪无分
晓胡来缠,你也则索一杯闷酒樽前过,两叶愁眉时下展。称不的平生愿,你纵然
有那千般巧计,也则索权结姻缘。
 【尾声】你若是不忘了旧日情,常思着往日的言。你不忘旧情鱼雁因风便,
你是必休辞惮江乡路儿远。
【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,拼音解读
jiāo mǎ jīn biān ,zì yōu yōu wèi cháng xīn juàn ,zhèng xián xún mò shàng huā diàn 。guò zhāng tái ,lín luò pǔ ,yǔ kě zēng xiàng
jiàn 。tā qià zhèng fāng nián ,wù chén mái wǔ qún gē shàn 。
 【zuì chūn fēng 】luó jì gàn yún piān ,é méi xīn yuè yǎn 。zūn qián xí shàng yì xiàng tóu ,wú bàn xīng ér xiǎn ,xiǎn 。
zī sè ér jiāo xiū ,yǔ yīn ér qīng jun4 ,xiǎo míng ér líng biàn 。
 【yíng xiān kè 】shī jiǔ tán ,qǐ luó yàn ,tā jǔ yáo shāng xiào jiāng hóng xiù juàn 。bú yóu zán bú liú qíng ,gāng tuī de
gè jiǔ liàng qiǎn 。sì zhè bān jiāo fèng chú luán ,zhēng nài jiāo bú suǒ huáng jīn diàn 。
 【shí liú huā 】zhī tā shì zěn shēng lái tiān duì fù hǎo yīn yuán ,zhòu tóng zuò yè tóng mián 。táo sāi xié sù shǒu bìng xiāng
jiān ,sā dì miǎn tiǎn 。wǒ suǒ tòng xī qīng lián ,cháng zé shì bǐ yì niǎo lián lǐ zhī shuāng fēi yàn ,mì hé sū fèn wài xiàng piān 。
yī zhā jiǎo zhù dìng wú yí zhuǎn ,tā dōu de shuān yì mǎ wǒ suǒ suǒ xīn yuán 。
 【dòu ān chún 】tā ài wǒ nà biǎo zhèng róng duān ,wǒ ài tā nà xiāng jiāo yù ruǎn 。nǐ kàn tā nà yún jì jīn chāi ,yīng
huā cuì diàn ,luó wà líng bō dǐ yàng ér qiǎn ,zhèng shǎo nián 。ǎn shì nà qián shì yīn yuán ,fēi shì jīn shēng ǒu rán 。
 【shàng xiǎo lóu 】tā chún yī wèi wēn róu ruǎn shàn ,wú bàn diǎn qīng kuáng hán jiàn 。cháng zé shì yǎn ér pàn pàn ,jiǎo ér jiān
jiān ,yuè zhe tā nà yì ér xuán xuán 。ruò shì tiān kě lián ,dé liǎng quán ,chéng hé yīn juàn ,jìn jīn shēng chēng le xīn yuàn 。
 【yāo 】xiě qíng huái shī yā biàn ,xián xī chóu tán dá chán 。cháng jì dé nà jǐn zì jī tóu ,jīn lǚ shēng zhōng ,yù jìng
tái qián 。rì nuǎn fēng hé ,liǔ mèi huā nóng ,shēn chén tíng yuàn ,kàn shí jiē xiǎo hóng lóu dāng jiā ér huān yàn 。
 【mǎn tíng fāng 】chū lái shí zhēng zhe yǔ tā jǐn chán ,zé wéi tā nà gē ōu wǎn zhuǎn ,wǔ tài piān xiān 。lián xiāng xīn děng
xián jiān nán yáo biàn ,zhe wǒ zěn bú chuí xián 。nǐ kàn tā nà wěn wěn zhòng zhòng nà xiē ér tǐ miàn ,nǐ kàn tā nà ān ān xiáng xiáng
zuì qiān 。sì yī gè zhé jiàng xià de yù tiān xiān 。
 【shuǎ hái ér 】fú huā làng ruǐ wǒ yě duō céng jiàn ,bú sì zhè fēng liú de yè yuān 。sì bié rén lěng dìng rè yá téng ,
cóng jīn hòu shāo hǎo xiāng dǎo gào qīng tiān 。zé yuàn de yǒu shí chéng kǒu tǔ zhī lán qì ,wú kuī quē xīn tóng bì yuè yuán 。wǒ qù tā
sì nà zhāng lì huá pān fēi miàn ,suī bú dé cháo cháo yù shù ,yě néng gòu bù bù jīn lián 。
 【yī shà 】dé chéng hé hǎo wèi kuàng ,zhà lí bié zěn guò qiǎn 。yǒu yī rì nà biǎn zhōu shuǐ shùn fān rú jiàn ,wǒ zé suǒ
pàn zhǎng tú rì qióng shèng shuǐ cán yún wài ,nǐ zé suǒ xiǔ lǚ diàn cháng duàn gū yún luò zhào biān 。wǒ zhè bān sī jìng zhòng piān xīn yuàn ,
zhī chú shì wú tiān hé zhī yīn de zǐ dì ,néng zhǔ zhāng jìng sī de guān yuán 。
 【èr shà 】yǒu yī rì lèi wāng wāng bǎ wǒ fú shàng mǎ ,kū tí tí lǎn xià chuán 。wǒ bú xué rú yè nǐ yě xiū xí zhēn
xiàn ,wǒ biàn yǒu nà sūn sī miǎo qiān jīn fāng yě yī bú kě xiàng sī bìng ,nǐ biàn yǒu nà nǚ wā shì wǔ cǎi shí yě bǔ bú wán lí
hèn tiān 。chè shàng xià sī liàng biàn ,nǐ sì yī gè yǒu shí chéng de lí hún qiàn nǚ ,wǒ sì nà shù guī qī qì xuè de tí juān 。
 【sān shà 】dào bié zhōu chéng bú wèn èr sān ,nà huǎng qín ér gǎn yǒu wàn qiān 。nà sī měi è dù pí gàn niú fèn wú fèn
xiǎo hú lái chán ,nǐ yě zé suǒ yī bēi mèn jiǔ zūn qián guò ,liǎng yè chóu méi shí xià zhǎn 。chēng bú de píng shēng yuàn ,nǐ zòng rán
yǒu nà qiān bān qiǎo jì ,yě zé suǒ quán jié yīn yuán 。
 【wěi shēng 】nǐ ruò shì bú wàng le jiù rì qíng ,cháng sī zhe wǎng rì de yán 。nǐ bú wàng jiù qíng yú yàn yīn fēng biàn ,
nǐ shì bì xiū cí dàn jiāng xiāng lù ér yuǎn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

兰楚芳 兰楚芳 兰楚芳,生卒年不详。西域人,曾出任江西元帅。《录鬼簿续编》说他「丰神英秀,才思敏捷」。与刘庭信友善,二人曾在武昌相互唱和,时人将他们比作唐代的元稹、白居易。《全元散曲》录存其小令9首,套数3套。…详情

【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,原文,【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,翻译,【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,赏析,【中吕】粉蝶儿_骄马金鞭,阅读答案,出自兰楚芳的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60512.html

诗词类别

兰楚芳的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语